Szanowni Państwo,


w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej: „RODO”) pragnę poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Logos Group s.c. Aldona Liburska, Marcin liburski, Zbigniew Liburski c.c. jako osoby prowadzące Prywatne Przedszkole Podwawelskie Smyki, Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Dlatego też, działając na podstawie art. 14 RODO proszę o zapoznanie się z poniższym:


1. Administratorem danych osobowych jest Prywatne Przedszkole Podwawelskie Smyki z siedzibą w Krakowie ul. Komandosów 21; 30-334 Kraków.


2. Państwa dane są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, w związku ze świadczonymi przez Administratora usługami opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznymi poprzez umożliwienie odbioru dzieci z przedszkola tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione do tego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. f RODO).


3. W związku z pkt 3 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, numer telefonu, adres zamieszkania.


4. Dane osobowe będą przekazywane, w celu wskazanym w pkt 3 powyżej, osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, w celu wykonywania swoich obowiązków.


5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola z zachowaniem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.


6. Przysługuje Państwu, w zakresie w jakim wynika to z RODO prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.


7. Dane pochodzą od osób uprawnionych do decydowania o odbiorze dziecka z przedszkola.


8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.


9. Dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich.


10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.